مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مقام معظم رهبری مد ظله العالی: در تشکیلات جامعه مدرسین باید لایه ای زیر مجموعه شورای عالی جامعه مدرسین به عنوان مجمع عمومی مدرسین حوزه، متشکل از مدرسین جوان و سطح حوزه تشکیل بشود و مباحث را این جمع پخته کند و به شورای عالی جامعه مدرسین ارائه نماید.
صفحه اصلی > هیئت رئیسه اولین دوره مجمع 
هیئت رئیسه اولین دوره مجمع

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 

 

 

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم